رسیدگی قضایی به دومین پرونده علیه رئیس جمهوری سابق تونس

رسیدگی به دومین پرونده علیه زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری برکنار شده تونس، به اتهام نگهداری مواد مخدر و اسلحه غیرمجاز در کاخ ریاست جمهوری، در دادگاهی در تونس، پایتخت، آغاز شده است.

آقای بن علی در پی قیام مردم تونس در ماه ژانویه سال جاری از کشور خارج شد و در حال حاضر در عربستان سعودی به سر می برد.

زین العابدین بن علی و همسرش پیشتر به اتهام برداشت غیرقانونی از اموال دولتی به طور غیابی محاکمه و محکوم شده اند و وکیل مدافع رئیس جمهوری سابق، با "غیرمعقول" خواندن اتهامات جدید علیه او، خواستار فرصت بیشتری برای تهیه دفاعیات خود شده است.