تظاهرات صدها یهودی افراطی در بیت المقدس

صدها یهودی افراطی در بیرون از دیوانعالی اسرائیل در بیت المقدس تظاهرات کردند.

این تجمع در اعتراض به دستگیری دو خاخام اسرائیلی برگزار شد که از کتابی حمایت کرده اند که کشتن غیریهودیان را تحت شرایطی مجاز می داند.

این کتاب که تحت عنوان "تورات پادشاه" منتشر شد می گوید اگر تشخیص داده شود که غیریهودیان، از جمله نوزادان تهدیدی علیه اسرائیل هستند، کشتن آنها باید قانونی باشد.

بسیاری مخاطب این کتاب را اعراب تفسیر کرده اند.

دو نویسنده این کتاب که آنها نیز خاخام هستند، بدلیل تحریک و ایجاد خشونت تحت تحقیقات پلیس قرار دارند.