کشمکش ها در لیبی تشدید می شود

دستکم چهار نفر از مخالفین مسلح سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی، در درگیری های روز دوشنبه در جبهه جنوبی مصراته کشته شده اند.

هنوز معلوم نیست تلفات احتمالی نیروهای حکومت لیبی چقدر بوده است.

خبرنگار بی بی سی که در منطقه است می گوید این یکی از شدیدترین درگیری های یک ماه اخیر بوده است.

فرماندهان مخالفان سرهنگ قذافی می گویند ناتو به تقاضای کمک آنها پاسخی سریع نمی دهد.