معترضان در سوئز به پلیس مصر حمله کردند

ناآرامی‌هایی در شهر سوئز در مصر روی داده و صدها معترض به خودروهای پلیس حمله کرده و به طرف ساختمان‌های دولتی سنگ پرتاب کرده اند.

این ناآرامی ها زمانی آغاز شد که یک دادگاه مصری، حکم آزادی با وثیقه هفت پلیس متهم به کشتن معترضان، در زمان قیام مصری‌ها علیه حسنی مبارک را تائید کرد.

اعتراضات مردمی طی هفته های اخیر در مصر افزایش یافته و تظاهرکنندگان از اکراه مسئولان در پیگیری مقامات زمان مبارک خشمگین هستند.