پایان توزیع شیر یارانه ای در ایران

ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که توزیع شیر با بهای یارانه ای در روز چهارشنبه، ۱۵ تیرماه (۶ ژوئیه)، پایان می یابد و از روز پنجشنبه هر یک از استان های کشور قیمت شیر غیریارانه ای برای توزیع محلی را خود تعیین خواهد کرد.

رادیو و تلویزیون دولتی ایران به نقل از دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفته است که با حذف یارانه مصرفی شیر، کمک دولت به این صنعت از طریق حمایت از تولید کننده صورت خواهد گرفت.

توزیع شیر به قیمت یارانه ای از دهه ۱۳۶۰ و دوره کمبودهای شدید زمان جنگ آغاز شد و تا کنون ادامه داشته و به گفته خبرگزاری مهر، انتظار می رود بهای جدید شیر بین قیمت یارانه ای آن یعنی سیصد و پنجاه تومان و قیمت بازار آزاد آن یعنی نهصد و پنجاه تومان تعیین شود.