چهل شرکت صنعت نفت ایران خصوصی سازی می شود

خبرگزاری فارس به نقل از محمد علی علی آبادی، سرپرست وزارت نفت، گزارش کرده است که در اجرای سیاست کاهش تصدی اقتصادی دولت، قرار است حدود چهل شرکت مرتبط با صنعت نفت به بخش خصوصی واگذار شود.

کاهش دامنه تصدی اقتصادی دولت از طریق واگذاری شرکت های دولتی از جمله سیاست های اعلام شده جمهوری اسلامی است.

با اینهمه، در گذشته این انتقاد مطرح شده که گاه شرکت های "خصوصی سازی شده" به سایر موسسات و نهادهای دولتی و بخش عمومی انتقال یافته در نتیجه، حجم تصدی دولت کاهش واقعی نداشته است.