پاکستان: پیکارجویان افغان به مناطق روستایی پاکستان حمله کردند

منابع پلیس پاکستان گفته اند که گروهی متشکل از بیش از دویست تن از پیکارجویان مسلح با عبور از مرز با افغانستان، به روستاهای ناحیه دیر در استان خیبر پشتونخوا پاکستان حمله کرده، یک مدرسه را به آتش کشیده و با روستائیان درگیر شده اند.

عبور افراد مسلح از مرز پاکستان و افغانستان در ماه های اخیر افزایش یافته و باعث تشدید تنش بین دو کشور شده است.

دولت پاکستان مقامات افغان را به کوتاهی در مقابله با شورشیان مسلح متهم کرده و در مقابل، مقامات افغان ارتش پاکستان را مسئول موشک پرانی به داخل خاک افغانستان دانسته اند.