تاکید لاگارد بر تنوع‌گرایی در صندوق بین المللی پول

کریستین لاگارد، رئیس جدید صندوق بین المللی پول در نخستین اظهار نظر رسمی در این مقام بر ماهیت جهانی چالش پیش رویش تاکید کرده است.

خانم لاگارد وعده داد که با ترویج تنوع‌گرایی در داخل صندوق بین اللمللی پول، راه را برای مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه در این نهاد هموار کند.

او تاکید کرد که هیچ کشوری نباید از حقوق و امتیازات ویژه برخوردار شود.

خانم لاگارد در مقام وزیر دارایی فرانسه نقشی کلیدی در تصمیم گیری‌های مربوط به بحران مالی در حوزه یورو ایفا کرده و برخی ابراز نگرانی کرده اند که سابقه ارتباط او با این موضوع و بحران بدهی در یونان ممکن است بر تصمیم گیری هایش در مقام رئیس صندوق بین المللی پول تاثیر بگذارد.