گروگانگیری کودکان و مربیان کودکستان در جنوب مالزی

یک مرد حدود سی کودک و مربی یک کودکستان در ایالت جوهور، در جنوب مالزی، به گروگان گرفته و تهدید کرده است که اگر پلیس یک قبضه اسلح گرم به او ندهد، گروگان های خود را خواهد کشت.

گفته شده که این مرد به یک تبر یا چکش مسلح است اما منابع پلیس گفته اند که در این مورد اطمینان کافی ندارند و همچنین، خواست نهایی این شخص نیز برای آنان مشخص نیست.

ماموران پلیس این کودکستان و مناطق اطراف آن را در محاصره دارند و می کوشند از طریق گفتگو با این مرد، او را قانع سازند گروگان ها را آزاد و خود را تسلیم کند.