روزانه صدها نفر از مرز سومالی وارد اتیوپی می‌شوند

با ادامه خشکسالی در منطقه موسوم به شاخ آفریقا، جزئیات بیشتری از تاثیر این خشکسالی بر روی زندگی مردمی که از سومالی به اتیوپی فرار کرده اند، منتشر شده است.

برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل متحد، می گوید که بیش از ۱۱۰ هزار نفر خود را به اردوگاه های دورافتاده واقع در دولو آدو، در جنوب شرقی اتیوپی، رسانده اند.

روزانه هزار و ششصد نفر دیگر هم از مرز عبور می کنند و وارد اتیوپی می شوند.

اما یکی از سخنگویان برنامه جهانی غذا، می گوید که کسانی که موفق می شوند از خشکسالی در سومالی فرار کنند، در مقایسه با دیگران افراد خوشبخت تری هستند، زیرا بسیاری دیگر به دلیل ضعف جسمانی و یا فقر بیش از حد قادر نیستند، خانه های خود را ترک کنند و برای این افراد احتمال زنده ماندن بسیار کم است.