'بودجه پارس جنوبی خرج پرداخت یارانه نقدی شده است'

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران گفته است که تولید روزانه نفت این کشور ۷۲ هزار بشکه کاهش خواهد یافت و بخشی از بودجه ای که قرار بود وزارت نفت در پارس جنوبی هزینه کند، "متاسفانه در قالب یارانه به مردم پرداخت شده است".

آقای کاتوزیان در گفت و گو با خبر آنلاین ضمن اشاره به آماده بودن گزارش کمیسیون انرژی برای ارائه به صحن علنی مجلس، تائید کرد که بخشی از منابع مالی پروژه های عمرانی وزارت‌خانه ها، از جمله وزارت نفت، به پرداخت یارانه به مردم اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران در مورد صرف بودجه پروژه های مختلف برای پرداخت نقدی گفت: "این ایراد به دولت وارد است و دیوان محاسبات هم گزارشی در این باره برای ما ارسال کرده است."

آقای کاتوزیان این کار دولت، یعنی اختصاص بخشی از منابع مالی وزارت‌خانه ها به پرداخت یارانه نقدی را "تخلف" توصیف کرد و گفت که مجلس باید به آن رسیدگی کند.