یک مکزیکی در تگزاس اعدام شد

یک شهروند مکزیک به جرم تجاوز و قتل یک دختر آمریکایی در ایالت تگزاس اعدام شد.

دادگاه عالی آمریکا با وجود فشارهای کاخ سفید تقاضای تجدید نظر در حکم او را رد کرد.

هومبرتو لیل گارسیا، ۳۸ ساله، پنجشنبه شب با تزریق داروهای مهلک اعدام شد.

دولت اوباما گفته بود این حکم ناقض تعهدات بین المللی آمریکا است و باید لغو شود.

به لیل گفته نشده بود که می تواند با کنسولگری مکزیک تماس بگیرد. دولت اوباما می گوید این ناقض کنوانسیون وین است.