'بحران اقتصادی تعداد خودکشی‌ها را افزایش داده است'

نشریه پزشکی لانست، چاپ بریتانیا، نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرده که نشان می دهد از زمان آغاز بحران اقتصادی در سال 2008 میلادی، موارد خودکشی در کشورهای اروپایی به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.

این تحقیقات نشان می دهد که موارد خودکشی به خصوص در کشورهای اروپایی که بیشترین آسیب مالی را دیده اند افزایش بیشتری داشته و به عنوان مثال، نسبت به سال 2008، تعداد خودکشی ها در یونان 18 درصد و در ایرلند 13 در صد بیشتر بوده است.

مسئولان این تحقیقات در عین حال گفته اند که به دلیل کافی نبودن جمعیت آماری، امکان آن را نداشته اند تخمین بزنند چه تعدادی از خودکشی ها با بحران اقتصادی مرتبط بوده است.