ایران در ماه رمضان موجود زنده به فضا می فرستد

رئیس سازمان فضایی ایران از پرتاب سه ماهواره به فضا تا پایان سال جاری شمسی خبر داده و گفته است که ماهواره فجر در تابستان و ماهواره دانشگاه علم و صنعت در بهمن ماه به فضا فرستاده می شود.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، وی گفته است در ماه رمضان امسال یک کپسول فضایی زیستی حاوی موجودات زنده به فضا پرتاب می شود و افزوده است: "با ادامه این روند رو به رشد، کشور ما در جمع کشورهای عضو باشگاه فضایی قرار دارد."

به گفته رئیس سازمان فضایی، برنامه های فضایی جمهوری اسلامی بدون کسب کمترین اطلاعاتی از کشورهای دارنده علم ساخت و پرتاب ماهواره انجام شده و پرتاب سه ماهواره ایرانی با اتکای به منابع داخلی صورت گرفته است.