احمدی نژاد: کف خرج اقتصاد۸۰ هزار میلیارد تومان است

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفت: "کارهای عمرانی از جمله جاده سازی، ساختمان سازی، تاسیس بندر، فرودگاه، شبکه های آب، سد و ... نیازمند هزینه است."

به گفته آقای احمدی نژاد اینها کارهای عمرانی محسوب می شوند و بنابراین کف خرج اقتصاد ۸۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم طبیعی است که باید توسط خانوارها و خود مردم تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در دیدار با رایزنان مالیاتی ایران در هفته فرهنگ مالیاتی گفت که مالیات بر ارزش افزوده مالیات های مستقیم و غیر مستقیم باید به درستی سازماندهی شود.