باشگاه راه آهن به بخش خصوصی فروخته شد

سهام شرکت فرهنگی - ورزشی راه آهن در بازار فرابورس توسط یکی از شرکت های صنعت غذایی استان خراسان خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع غذایی استان خراسان صد در صد باشگاه راه آهن شهرری را بدون حضور هیچ رقیبی خریداری کرد.

این معامله را می توان به عنوان اولین قدم خصوصی سازی باشگاه های ورزشی دولتی در ایران به شمار آورد.

قیمت سهام باشگاه راه آهن چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده و بنابر گزارشها، خریدار باید مبلغ ۶۲۲ میلیون تومان را ظرف ۲۰ روز کاری آینده به حساب سازمان خصوصی سازی ایران واریز کند تا این معامله قطعی شود.

سهام