تاریخ سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران اعلام شد

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، فرمان انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ را اعلام و تاریخ آن را آبانماه سال جاری تعیین کرده است.

مرکز آمار ایران مسئول اجرای برنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن است و مطابق قانون این سرشماری باید در فواصل ده ساله انجام شود.

آخرین سرشماری عمومی ایران در سال ۱۳۸۵ اجرا شد اما آقای احمدی نژاد در فرمان اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، با استناد به قانون برنامه پنجساله توسعه ضمن دستور به نهادهای دولتی برای همکاری کامل با مرکز آمار، ابراز امیدواری کرده است که انجام این سرشماری "موجبات برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح و بهنگام را برای ۵ سال آنیده کشور فراهم آورد."