رحیمی: شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفته است که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر وارتخانه منحله کار و امور اجتماعی، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وزارتخانه جدید در راستای اجرای برنامه دولت برای کاهش شمار وزارتخانه ها و از ترکیب وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون ایجاد شده و به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای رحیمی گفته است که وزیر پیشنهادی از چنان شایستگی برخوردار است که رئیس جمهوری "تصمیم گرفت که سرپرستی سه وزارتخانه را یکجا در اختیارش بگذارد."

وزیران پیشنهادی تنها پس از کسب رای اعتماد مجلس می توانند تصدی امور وزارتخانه مربوطه را برعهده بگیرند و آقای رحیمی گفته است که در آینده نزدیک، آقای شیخ الاسلامی به عنوان وزیر وزارتخانه جدید جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد.