کاهش بارندگی و افزایش دما در ایران

رئیس سازمان هواشناسی ایران می گوید که میانگین بارندگی در کل کشور نسبت به دو دهه گذشته۲۰ درصد کاهش داشته است.

بهرام صناعی، رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفت و گو با مهر گفت: "امسال تنها ۸۰ درصد از میانگین بارندگی در بلند مدت(دوره بیست ساله)، در کشور رخ داده است."

به گفته رئیس سازمان هواشناسی، پیش بینی می شود دما در تهران و بیشتر استانها بین یک تا یک و نیم درجه افزایش داشته است.

او گفت که استان یزد پایین ترین و استان آذربایجان غربی بیشترین بارندگی را در سال جاری داشته اند.