مرداک از خرید شرکت "بی اسکای بی" منصرف شد

شرکت نیوز کورپریشن روپرت مرداک اعلام کرده که از پیشنهاد خود برای خرید شبکه تلویزیونی ماهواره ای "بی اسکای بی" منصرف شده است.

این تصمیم زمانی اعلام شده که مجلس عوام بریتانیا قرار است به طرحی رای دهد که از آقای مرداک می خواهد از این خرید صرفنظر کند.

هر سه حزب عمده در پارلمان از این طرح حمایت کرده اند.