دولت مصر ۶۰۰ پلیس را اخراج کرد

دولت مصر می گوید بیش از ۶۰۰ پلیس ارشد این کشور را از کار برکنار کرده است.

برکناری این افراد از جمله خواسته های اصلی معترضانی بوده که با اعتراضات گسترده باعث سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور شدند.

معترضان خواستار آن هستند تا اقداماتی شدید علیه نیروهای پلیسی اتخاذ شود که به گفته آنها در کشتار صدها نفر در جریان اعتراضات علیه حکومت مبارک دست داشتند.

وزیر کشور مصر گفته است ۱۸ نفر از ژنرال های برکنار شده متهم به دخالت در کشتار معترضان هستند.