سودان جنوبی به عضویت سازمان ملل در می‌آید

انتظار می رود امروز (چهارشنبه ۱۳ ژوئیه) سودان جنوبی به عضویت سازمان ملل متحد درآید.

قرار است ابتدا رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و در نهایت روز پنج شنبه ( ۱۴ ژوئیه) عضویت سودان جنوبی به تائید تمامی یکصد و نود و دو عضو سازمان ملل برسد.

به گفته خبرنگاران عضویت سودان جنوبی در سازمان ملل متحد جنبه تشریفاتی دارد.

آنها می گویند جو داخل سازمان ملل متحد که بر توافق صلح در سودان نظارت داشت، توام با نوعی احساس رضایت و خشنودی است.

با این حال هنوز نگرانی های عمده ای درباره مناقشه بر سر منطقه نفت خیز ابیه و درگیری‌ها در کردفان جنوبی وجود دارد.

حصول توافق صلح در سودان که تحت نظارت سازمان ملل صورت گرفت، راه را برای جدایی و استقلال سودان جنوبی از بقیه سودان فراهم کرد.