زنان و مردان افغان برای دفاع از حقوق زنان تظاهرات کردند

گروهی از زنان و مردان افغان که تعداد آنها پنجاه نفر برآورد شده است، در اعتراض به "خشونت عمومی نسبت به زنان" در خیابان های کابل تظاهرات کردند.

بسیاری از زنان افغان می‌گویند، حتی زمانی که پوشش کامل دارند و برقع به سر کرده‌اند هم مورد خشونت قرار می‌گیرند، از مردان کتک می‌خورند یا به آنها دست درازی می‌شود.

گفته می‌شود که این نخستین تظاهرات از این دست در افغانستان است. کسانی که این تظاهرات را ترتیب داده‌اند می‌گویند این تعرضات باعث می‌شود که زنان از عرصه اجتماع کنار بروند و در جامعه نقش مهمی بازی نکنند.