اعتراض شورای همکاری خلیج فارس به سخنان احمد جنتی

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اظهارات احمد جنتی در مورد بحرین را نشان دهنده دخالت "صریح" و "بی شرمانه" حکومت ایران در امور داخلی این شیخ نشین دانست.

عبداللطیف عبدالزیانی با تحویل یک نامه اعتراض رسمی به محمد رسولی، سفیر ایران در عربستان، جمهوری اسلامی را مسئول هر گونه پیامد احتمالی اظهارات آقای جنتی در مورد بحرین معرفی کرد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، ۱۰ روز پیش در خطبه های نماز جمعه تهران مذاکرات "آشتی ملی" در بحرین را بی فایده دانسته و گفته بود که این کشور" باید به دست اسلام و مسلمین فتح شود".

سخنان دبیر شورای نگهبان ایران، واکنشی به شروع گفتگو میان حکومت بحرین و مخالفان آن بود که عمدتا از شیعیان تشکیل شده اند.

در نامه شورای همکاری خلیج فارس، سخنان آقای جنتی نوعی تشویق به خشونت علیه حکومت بحرین و نقض کننده قوانین بین المللی دانسته شده است.