بریتانیا خواستار کمک بیشتر کشورهای اروپایی به آفریقا شد

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از تمامی کشورهای اروپایی خواست تا برای مقابله با خشکسالی و قحطی در شاخ آفریقا کمک های بیشتری کنند.

او در آخرین روز دیدارش از نیجریه گفت برای نجات جان انسان ها جامعه بین المللی باید سریع تر وارد عمل شود.

نخست وزیر بریتانیا زودتر از موعد از سفر آفریقا برگشت تا روز چهارشنبه برای ارائه پاره ای از توضیحات درباره ماجرای شنود تلفنی در پارلمان بریتانیا حاضر شود.