سالوادور آلنده خودکشی کرده است

یک تیم از پژوهشگران بین‌المللی که در حال تحقیق درباره مرگ سالوادور آلنده بودند به این نتیجه رسیده است که او در خلال کودتای نظامی سال ۱۹۷۳ به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه خودکشی کرده است.

دو ماه پس از نبش قبر آقای آلنده که به منظور تحقیق درمورد مرگ او انجام شده بود، گزارش دقیقی در این مورد انتشار یافت.

خانواده آقای آلنده همیشه این موضع رسمی را پذیرفته اند که آقای آلنده به جای تسلیم شدن به سربازانی که به مقر او حمله کرده بودند، خود را با شلیک گلوله کشت.

این در حالی است که برخی از حامیان او به اینکه او توسط سربازان کشته شده بود، مظنون بودند.