درخواست فرمانده پلیس ایران برای ممنوعیت حمل سلاح سرد

در حالی که دادستان کل ایران، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی برای بررسی وضعیت اجتماعی و برخورد با 'اشرار' به صحن مجلس فراخوانده شده اند، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس از مجلس خواست که ممنوعیت حمل سلاح سرد را فوری تصویب کند.

به گزارش خبر آنلاین، آقای احمدی مقدم گفت که مجازات استفاده از سلاح سرد به عنوان آلت جرم، چه در ایراد جرح و چه در قتل، در ایران سنگین است.

او با اشاره به اینکه پلیس چند سال است که تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد را در مجلس پیگیری می کند، گفت: "معمولا در سال آخر مجلس تصویب چنین قوانینی در مسیری عادی سخت است. مگر اینکه نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی، بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند".