'اسناد شورای‌عالی ایرانیان در دست احمدی‌نژاد است'

حسین ابراهیمی، نماینده مجلس ایران و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان گفت: "با دستگیری محمد شریف ملک زاده، بازداشت کنندگان مدارک وی را از خانه جمع آوری کردند و با خود برده اند و (محمود احمدی نژاد) رئیس جمهور هم آنها را پس گرفته و اکنون مشغو ل بررسی است."

او با اشاره به اینکه آقای احمدی نژاد رئیس شورای عالی ایرانیان است، گفت: "ما برای ارائه گزارش آماده ایم، اما از آنجایی که فعلا اسناد در دست رئیس جمهوری است، ما بدون آنها نمی توانیم نظر بدهیم و منتظر ارائه اسناد از سوی آقای احمدی نژاد هستیم."