بازنشستگی استادان در ایران 'قانونمند می شود'

شورای عالی انقلاب گفته است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تصمیم گیری در مورد بازنشستگی استادان دانشگاه ها به وزیران علوم و بهداشت و هیات امنای این وزارتخانه ها واگذار می شود .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف از این اقدام را ایجاد وحدت رویه در زمینه بازنشستگی استادان توصیف کرده و گفته است که دانشگاه های کشور باید مطابق چارجوب تدوین شده توسط این گروه عمل کنند و ابراز امیدواری کرده است که به این ترتیب "دیگر شاهد رفتار سلیقه ای در خصوص بازنشستگی استادان دانشگاه ها" نباشد

چندی پیش، محمود احمدی نژاد با صدور دستوری خطاب به وزیر علوم از اقدام برخی داشگاه ها به بازنشسته کردن اجباری استادان انتقاد کرد و دستور داد تا تدوین مقررات مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی از بازنشسته کردن استادان خودداری شود.

مخالفان دولت در ایران بازنشستگی استادان را وسیله ای برای پاکسازی دانشگاه ها از استادان دگراندیش و منتقد دانسته و به خصوص پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، دولت را به بازنشسته کردن اجباری این گروه از استادان متهم کردند.