سازمان ملل: تغییرات جوی تهدیدی امنیتی برای آینده است

سازمان ملل متحد درباره تهدید تغییرات آب و هوایی برای امنیت جهان در آینده هشدار داده است.

همزمان با اعلام بروز قحطی در جنوب سومالی، آکیم استاینر، رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد اعلام کرد دامنه بلایای طبیعی با افزایش تغییرات آب و هوایی به طور تصاعدی افزایش یافته است.

دکتر استاینر که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می کرد، خشکسالی شدید در سومالی و سیل های اخیر پاکستان را به عنوان نمونه هایی از تهدیدهای امنیتی در آینده مثال زد.

جلسه چهارشنبه شورای امنیت شاهد جدل نمایندگان کشورهای غربی با روسیه و چند کشور در حال توسعه درباره ضرورت پرداختن به موضوع تغییرات جوی به عنوان یک تهدید امنیتی بود.

آلکساندر پانکین، نماینده روسیه گفت نسبت به قرار گرفتن موضوع تغییرات آب و هوایی در دستور کار شورای امنیت خوشبین نیست.