رسیدگی به شکایت از 'دولت مستعمراتی بریتانیا' در کنیا

دادگاه عالی لندن امروز در باره پرونده‌ای که با شکایت چهار کنیایی تشکیل شده است، حکم می‌دهد.

این چهار شهروند کنیا مدعی هستند که در دوران سرکوب اعتراضات ضداستعماری مائو مائو در کنیا در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی شکنجه شده‌اند.

قاضی این دادگاه عالی امروز تصمیم خواهد گرفت که آیا ادعای غرامت آنها قابل رسیدگی است یا نه.

این چهار کنیایی که سه مرد و یک زن هستند و همگی بین ۷۰ تا ۸۰ سال دارند، می‌گویند که وقتی در جریان شورش مائو مائو در بازداشت مقامات حکومت مستعمراتی بریتانیا بودند، با خشونت‌های زیادی با آنها برخورد شده است، از جمله اخته شده‌اند و مورد آزار و اذیت شدید جنسی قرار گرفته‌اند.