بازجویی از مظنون حوادث خونین نروژ ادامه دارد

ینس استولتنبرگ، نخست وزیر نروژ به خبرنگاران گفته است که هنوز مشخص نیست چه کسی مسبب بمبگذاری اسلو و حمله مسلحانه به اردوی حزب حاکم برای نوجوانان است.

گزارش شده فرد بازداشت شده در ارتباط با این دو حمله، دارای عقاید افراطی ملی گرایانه است.

پلیس هم اکنون در حال بازجویی از این مرد ۳۲ ساله است.

نخست وزیر نروژ گفته است که چند کارمند دولت در انفجار اسلو کشته شده اند و بسیاری هنوز از سرنوشت عزیزان خود خبری در دست ندارند.

حداقل ۸۰ نفر در بمبگذاری اسلو و حمله مسلحانه به اردوی حزب حاکم برای نوجوانان کشته شده اند.