'ابرها در سه استان ایران بارور می شوند'

محمد حاجی رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، از باروری ابرها در استان های اصفهان، اردبیل و خوزستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حاجی رسولی ها گفت: "باروری ابرها به صورت متمرکز توسط واحد تحقیقات آب انجام می شود و برخی شرکتهای آب منطقه ای که درخواست داده باشند در اولویت هستند که این طرح امسال در اصفهان، اردبیل و خوزستان اجرا خواهد شد."

به گفته محمد حاجی رسولی ها "یکی از راهکارهای وزارت نیرو برای تامین آب مورد نیار ایران طرح باروری ابرها و یونیزاسیون است که از سنوات قبل در برنامه قرار داشته و اجرا شده است."

او افزود: "در سال ۹۰ این موضوع با جدیت بیشتری در برنامه قرار دارد و سطح پوششی که کار خواهد شد بیشتر شده که با ساخت ایستگاه های زمینی این کار دنبال می شود."