آغاز تحقیقات بین المللی در مورد اعتراضات در بحرین

یک کمیته بین المللی تحقیقاتی را در مورد اعتراضات ضد دولتی پنج ماه گذشته در بحرین آغاز کرده است.

در جریان این اعتراضات بیش از سی و پنج نفر کشته شدند.

محمود شریف باسیونه رئیس این کمیته در جریان یک کنفرانس خبری گفت که این کمیته سوالاتی از دولت، مقام های نظامی، و همچنین رهبران مخالفان و فعالان سیاسی از جمله شماری از آنها که به دلیل شرکت در تظاهرات در بازداشت بسر می برند، خواهد کرد.

نا آرامی ها در بحرین باعث شد که مقام های این کشوربه مدت چهار ماه حالت فوق العاده اعلام کنند .

این اعتراضات از سوی اکثریت شیعه این کشور سازماندهی می شد که خواستار حقوق سیاسی اجتماعی بیشتری در کشورشان بودند.