'بیش از نیمی از چای موجود در ایران قاچاق است'

از کل مصرف ۱۰۰ هزار تنی چای خشک در کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.

خبرگزاری مهر در این رابطه گزارش می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۲۹ هزار تن چای خشک تولید شده است. این در حالیست که سال پیش از آن این میزان ۳۰ هزار تن بوده است. این امر در عین حال نشان می‌دهد تولید چای خشک در کشور با کاهش ۵۰۰ تنی مواجه است.

به گزارش این خبرگزاری، این رقم از سوی تولید کنندگان تائید نمی‌شود و آنها معتقدند که حداکثر تولید چای خشک درکشور بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تن است.

عبدالغفار شجاع، رئیس سابق سازمان چای کشور به گزارش مهر، با بیان اینکه مشکل اصلی در کاهش تولید چای خشک، کاهش سطح زیر کشت برگ سبز چای است می‌گوید: "دولت در سالهای گذشته چای داخلی را با چای خارجی مخلوط می کرد به همین جهت چای داخلی به فروش می رفت که با توقف این موضوع، ۲۰۰ هزار تن چای انباری از سالهای گذشته باقی مانده که در حال پوسیده شدن است."