محاکمه وزیر کشور سابق مصر همزمان با حسنی مبارک

قاضی رسیدگی به پرونده حبیب العادلی، وزیر کشور سابق مصر که به صدور دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در جریان انقلاب اخیر این کشور متهم است، گفته است که جلسه دادگاه تا روز ۳ اوت به تعویق افتاده است.

قرار است حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر نیز روز ۳ اوت در نخستین جلسه دادگاه حاضر شود و قاضی در توجیه تصمیم خود گفته است که ارتباط این دو پرونده با هم، آغاز همزمان محاکمه این دو مقام سابق مصری را منطقی جلوه می دهد.

حبیب العادلی قبلا در ارتباط با پرونده فساد مالی محاکمه و به دوازده سال حبس محکوم شده است اما قرار است در ارتباط با صدور مجوز تیراندازی ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان نیز محاکمه شود.