واتیکان سفیر خود به ایرلند را فراخواند

واتیکان دست به اقدامی نادر زده و سفیر خود در جمهوری ایرلند را فراخوانده است. علت این اقدام، تنش بیسابقه ای است که بین واتیکان و دولت ایرلند بر سر موضوع سوءاستفاده جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک به وجود آمده است.

یکی از سخنگویان واتیکان گفته است که فراخواندن سفیر از ایرلند، واکنش اولیه واتیکان به گزارشی است که در ایرلند تهیه شده و در آن کلیسای کاتولیک متهم شده است که عمدا در روند تحقیق در مورد پرونده تجاوز جنسی به کودکان، کارشکنی کرده است.

سخنگوی واتیکان در عین حال اضافه کرده است که بعضی از واکنش‌ها به این گزارش بیش از اندازه بوده است.

هفته پیش ادنا کنی، نخست وزیر ایرلند، شدیدا در پارلمان این کشور از واتیکان انتقاد کرد.