پاکستان همچنان آماده مقابله با بلایای طبیعی نیست

سازمان خیریه امداد رسانی آکسفام، گفته است یک سال پس از سیل خانمان برانداز در پاکستان، این کشور هنوز به اندازه کافی آماده مقابله با بلایای طبیعی نیست.

براساس برآوردهای انجام شده، جاری شدن سیل در سال گذشته ۲۰ میلیون نفر از مردم پاکستان را تحت تاثیر قرار داد و بیش از یک هزار نفر جان خود را از دست دادند.

آکسفام همچنین در گزارش منتشره ضمن ابراز نگرانی درباره روند بازسازی در پاکستان گفته است بیش از هشتصد هزار خانواده هنوز بدون جا و مکانی دائمی هستند و این در حالی است که به زودی فصل باران های موسمی در این کشور آغاز می شود.

بسیاری از مناطق در پاکستان هنوز فاقد سیستم های اولیه هشدار هستند.