دولت لیبی نیروهای ناتو را به کشتن پزشکان و پرستاران متهم کرد

مقامات دولت لیبی نیروهای ناتو را به کشتن هفت پزشک و پرستار در جریان حمله هوایی به یک درمانگاه در نزدیکی شهر زلیتن، در شرق طرابلس، پایتخت، متهم کرده اند.

ماموران دولتی لیبی خبرنگار بی بی سی در طرابلس را به شهر زلیتن برده و با نشان دادن یک ساختمان ویران و تجهیزات پزشکی آسیب دیده، گفته اند که این ساختمان و تجهیزات به درمانگاه بمباران شده تعلق داشته و افزوده اند که اجساد کشته شدگان قبلا تحویل خانواده های آنان شده است.

سخنگوی ناتو بمباران یک هدف نظامی واقع در نزدیکی زلیتن را تایید کرده اما گفته است که در این محل، نشانه ای از غیرنظامیان مشاهده نشده بود.