رد ارتباط عامل کشتار نروژ با گروه های راست افراطی بریتانیا

جین کریستیانسن، رئیس اداره اطلاعات و امنیت داخلی نروژ می گوید تاکنون هیچ مدرکی دال بر ارتباط عامل کشتار روز جمعه این کشور با راستگرایان افراطی بریتانیا به دست نیامده است.

اندرس برینگ برویک در یادداشت هایش به دیدار با اعضای گروه های راستگرای بریتانیا در نه سال پیش اشاره کرده است.

خانم کریستیانسن گفت که به نظر او، متهم در طراحی و برنامه ریزی برای بمبگذاری در اسلو و تیراندازی در یکی از جزیره های نروژ به تنهایی عمل کرده است.

دست کم ۷۶ نفر در این حملات کشته شدند.

رئیس اداره اطلاعات و امنیت داخلی نروژ همچنین این نظر وکیل مدافع متهم که موکلش دچار بیماری روانی است را رد کرد.