تلاش برای محدود کردن دوره تصدی ریاست جمهوری در نیجریه

گودلاک جاناتان، رئیس جمهور نیجریه، گفته است که از پارلمان این کشور خواهان بازبینی قانون اساسی خواهد شد تا دوره ریاست جمهوری تنها به یک دوره، ولی با طول زمان بیشتر، تبدیل شود.

طبق قانون اساسی نیجریه، شخص رئیس جمهوری می تواند حداکثر دو دوره چهارساله قدرت را در دست داشته باشد.

رسانه های نیجریه این فرضیه را مطرح کرده اند که پیشنهاد آقای جاناتان می تواند به افزایش دوره ریاست جمهوری خود او منجر شود.

وی تاکید کرده است هر گونه تغییر احتمالی تا پیش از کنار رفتن خود وی اجرا نخواهد شد.