محاکمه نزدیکان رهبر سابق تونس

بیش از ۲۰ نفر از بستگان و نزدیکان زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری برکنار شده تونس و همسرش در دادگاه حاضر شده اند.

آنها به تلاش برای ترک غیرقانونی تونس و مالکیت غیرقانونی مقادیر زیادی ارز و جواهر متهم هستند.

این افراد اتهامات وارده را بی اساس دانسته اند.

جلسه دادگاه متهمان به روز دوم اوت معوق شده است.

رئیس سابق سازمان امنیتی تونس در این دادگاه گفت که مقام های کاخ ریاست جمهوری مسوول چاپ این پاسپورت های جعلی هستند.