'اندازه حدقه چشم و مغز انسان با فاصله از استوا تغییر می کند'

گروهی از پژوهشگران بریتانیایی گفته اند که اندازه حدقه چشم و مغز انسانها با فاصله محل اصلی سکونت آنان از خط استوا رابطه مستقیم دارد و هرچه این فاصله بیشتر باشد، این اندازه ها بیشتر است.

به گفته این پژوهشگران، حدقه و مغز بزرگتر برای ادامه حیات در نور کمتر مناطق شمالی طی زمستان های طولانی تر این مناطق ضرورت دارد اما ابن تفاوت به معنی آن نیست که ساکنان نقاط شمالی تر زمین، با هوش تر از جنوبی ها هستند.

این نتیجه گیری بر اساس تحقیقات جمعی از انسان شناسان دانشگاه آکسفورد به دست آمده که بیش از پنجاه جمجمه متعلق به ساکنان مناطق مختلف جهان طی یکصد سال گذشته را مورد بررسی قرار دادند.