سرباز آمریکایی در رابطه با قتل مرد افغان مجرم شناخته شد

یک نظامی آمریکایی در رابطه با قتل عمد یک غیرنظامی افغان مجرم شناخته شده است.

دادگاه نظامی در پایگاه فورت کمپل در ایالت کنتاکی، سرجوخه دریک میلر، عضو گارد ملی را در رابطه با قتل یک غیرنظامی در یک پاسگاه ایست –بازرسی در سپتامبر گذشته مجرم شناخت.

بر اساس شواهد ارائه شده به دادگاه، سرجوخه میلر مقتول را تهدید کرده بود در صورت عدم بیان حقیقت، خواهد کشت.

گلوله از فاصله نزدیک به سر مقتول شلیک شده است.

سرجوخه میلر گفت مقتول سعی در گرفتن اسلحه اش داشته و او در دفاع از خود شلیک کرده است.

حکم دادگاه بعدا صادر خواهد شد.