سازمان ملل حمله به اردوگاه کودکان در غزه را محکوم کرد

سازمان ملل متحد حمله به اردوگاه نوجوانان در نوار غزه را که در جریان آن، یک صحنه چوبی نمایش به آتش کشیده شد، به شدت محکوم کرده و گفته است که یک گروه ده نفره در ساعات شب به قصد تخریب، وارد این اردوگاه شدند.

نوار غزه تحت اداره جنبش حماس است و در گذشته، گروه های اسلامگرا برنامه های تفریحی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای نوجوانان را به خاطر مشارکت دختران و پسران در این برنامه ها مورد انتقاد قرار داده و با آنها مخالفت کرده لودند.

در حمله شامگاه گذشته به این اردوگاه، کسی زخمی نشد و مسئولان اردوگاه گفته اند که با وجود آسیب به تاسیسات ایجاد شده، برنامه های امروز از جمله تلاش برای شکستن رکورد جهانی پرواز تعداد هرچه بیشتری بادبادک را اجرا خواهد شد.