آتش سوزی، جان هفده نفر را در ویتنام گرفت

آتش سوزی در یک کارخانه کفش سازی در شهر هایفونگ ویتنام موجب مرگ حداقل هفده نفر شده است.

در این آتش سوزی بیش از بیست نفر هم زخمی شده اند.

آتش سوزی در هنگام جوشکاری در پشت بام کارخانه آغاز شد و به نقاط دیگر سرایت کرد.

گسترده شدن آتش موجب شد تا کارکنان کارخانه نتوانند فرار کنند.

پلیس شش نفر را در ارتباط با این آتش سوزی بازداشت کرده است.