پادشاه مراکش از برگزاری انتخابات خبر داد

محمد ششم، پادشاه مراکش در اولین سخنرانی‌اش از زمان معرفی قانون اساسی جدید، از برگزاری انتخابات در این کشور خبر داد.

پادشاه مراکش به تاریخ دقیق برگزاری این انتخابات اشاره ای نکرد.

ماه گذشته مردم مراکش در جریان یک همه پرسی به قانون اساسی جدید این کشور رای مثبت دادند.

پادشاه مراکش در جریان سخنرانی خود همچنین به بهبود روابط با کشور الجرایز اشاره و از بازگشایی مرزهای بین دو کشور صحبت کرد.

به گفته خبرنگاران، پادشاه مراکش برای جلوگیری از بروز نا آرامی احتمالی در کشور در تلاش است تا اصلاحاتی را در مراکش ایجاد کند.