سن بازنشستگی استادان دانشگاههای ایران افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره اصلاح روند سن بازنشستگی اعضای هیات علمی گفت قرار است تصمیم گیری در این باره به وزارت علوم و بهداشت به همراه هیات امنای مرکزی این وزارتخانه ها واگذار شود.

منصور کبگیانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: منظور از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاهها این است که هم سن بازنشستگی اعضای هیات علمی افزایش پیدا کند و هم این که از توانایی اساتید دانشگاه استفاده بیشتری شود.

آقای کبگانیان همچنین گفت برای جلوگیری از ناهماهنگی ها قرار است بحث های مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی در هیات های امنای مرکزی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهایی شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه ۲۸ تیرماه موضوع روند بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاهها را مورد تصویب قرار داده است.