یکی از رهبران قبیله‌ای در پاکستان به ضرب گلوله کشته شد

در پاکستان، یکی از رهبران قبیله ای در وزیرستان جنوبی به ضرب گلوله مردان مسلح کشته شده است.

بر اساس گزارش ها، ارسلا خان مسئول کمیته محلی صلح بود که همکاری نزدیکی با دولت داشت.

به گفته پلیس آقای خان از سوی سه مرد مسلح که سوار برموتورسیکلت بودند در بازار اصلی شهر تانک مورد حمله قرار گرفت.

تاکنون بیش از دویست نفر از رهبران قبیله‌ای و وابستگان آنها به دلیل همکاری و حمایت از اقدامات دولت در منزوی کردن پیکارجویان طالبان، کشته شدند.