'نیاز عاجل ۱۲ میلیون نفر به آذوقه در شاخ آفریقا'

والری آموس، هماهنگ کننده امور انساندوستانه سازمان ملل متحد، اخطار داده است که بحران مواد غذایی در شاخ آفریقا در حال تشدید است.

به گفته او بیش از ۱۲ میلیون نفر در نیاز عاجل به مواد غذایی به سر می برند.

او گفت که از آن بیمناک است که در صورت عدم افزایش کمک ها در حجم انبوه، قحطی به پنج یا شش منطقه دیگر سومالی گسترش پیدا کند.

صلیب سرخ درحال حاضر سرگرم توزیع آذوقه در میان 162 هزار نفر در جنوب و مرکز سومالی است.

این اولین توزیع مواد غذایی در چنین ابعاد وسیعی در این نواحی از آغاز سال تاکنون است.